I Anthems prosjektet har Amber Ablett lært nasjonalsangene til land som folk har spurt henne om hun kommer fra. Prosjektet begynte tidlig i 2017 da Ablett samlet en liste over 13 land som andre hadde koblet henne med på grunn av en antagelse basert på hennes utseende, og hun begynte å lære disse nasjonalsangene, som ble skrevet for å tegne et bilde av en nasjon og blir sunget for å fremkalle stolthet og enhet.

Det overordnede prosjektet med å lære nasjonalsangene søker å reise spørsmålet om det antatte forholdet mellom etnisitet og nasjonalitet, våre ytre utseende og våre indre forbindelser, hvordan vi ser oss selv og hvordan andre ser oss. Forsøket på å lære seg sangene er Ablett sitt forsøk på å få kontakt med land som hun ikke har noen forbindelse med, men som andre mennesker koblet henne med, mens de også konfronterer en følelse av tilhørighet.

Spørsmålet om hvordan vi ser oss selv og hvordan vi blir sett, går imidlertid mye bredere enn Ablett sin personlige erfaring knyttet til etnisitet. Strenge definisjoner og ideer om kjønn, seksualitet og evne blir ofte påtvunget oss uten vår tillatelse, og Ablett vil gjerne åpne denne diskusjonen videre gjennom en serie workshops i oppkjøringen til utstillingen.

Workshopene vil ha form av en eksperimentell sangundervisning og diskusjonsgruppe, der Ablett skal undervise i et utvalg av nasjonalsangene hun har lært. Workshopserien er åpen for alle som er interessert i å være med‚ ingen sangopplevelse eller interesse er nødvendig, bare en vilje til å utforske formatet og for å åpne dialog.

Det blir en offentlig presentasjon av workshopen ved utstillingsåpningen på Lydgalleriet, og et lite honorar for de som deltar. Workshopene vil vare mellom 1,5 og 2 timer hver uke.

Datoer:

Onsdag 9. oktober

Onsdag 16. oktober

Onsdag 23. oktober

Onsdag 30. oktober

Torsdag 7. november

Ta kontakt med ablett.amber (at) gmail.com for spørsmål om deltakelse og påmelding

In the Anthems project, Amber Ablett has been learning the national anthems of countries that people have asked her if she comes from. The project began in early 2017 when Ablett gathered a list of 13 countries that others had connected her with due to an assumption based on her appearance, and began learning these anthems, which were written to draw a picture of a nation and are sung to evoke pride and unity.

The overall project of learning the national anthems seeks to raise the question of the assumed relationship between ethnicity and nationality, our outer appearances and our inner connections, how we see ourselves and how others see us. The attempt to learn the anthems is Ablett's attempt to connect with countries that she has no connection with, but that other people connected her with,– while also confronting this challenge to her sense of belonging.

However, the question of how we see ourselves and how we are seen goes much wider than my personal experience related to ethnicity. Strict definitions and ideas of gender, sexuality and ability are also often forced upon us without our permission and Ablett would like to open this discussion further through a series of workshops in the run up to the exhibition.

The workshop will take the form of an experimental singing lesson and discussion group, where Ablett will be teaching a selection of the anthems she has learnt. The workshop is open to anyone who is interested in being part of this discussion to join. No singing experience or interest is necessary, just a willingness to explore this format to open dialogue. There will be a public presentation of the workshop at the opening of the exhibition at Lydgalleriet, and a small honorarium for those who participate. The workshops will last between 1.5 and 2 hours each week.

Dates:

Wednesday 9th October 2019

Wednesday 16th October

Wednesday 23rd October

Wednesday 30th October

Thursday 7th November

Please contact ablett.amber(at)gmail.com for any questions about participation.

08

.

11

.

19

01

.

12

.

19

Anthems

Amber Ablett