11

.

05

.

18

03

.

06

.

18

Facebook event

Rulers and Rhythm Studies

Cevdet Erek

Lydgalleriet presenterer den tyrkiske kunstneren Cevdets Ereks arbeid med rytme, som involverer lyd, objekter og performance. Utstillingen tar utgangspunkt i Ereks fortløpende prosjekt Rulers and Rhythm Studies. Siden 2007 har Erek utviklet en serie av linjaler som tillater å oversette tidsbaserte mønstre til et romlig forhold. 

Ereks arbeid peker på rytme som et transsensorielt fenomen, som noe som ligger bak det som kan høres og sees og som gjennomstrømmer tingene. Ereks linjaler fungerer samtidig som et verktøy som på underfundig og poetisk vis muliggjør kombineringen av ellers atskilte måter å rasjonalisere tidsbaserte og romlige forhold. Dermed åpnes det opp for å  etablere imaginære tidslinjer og forbindelser mellom begivenheter i tid, historie og erindring. 

Rytme og rytmiske mønstre er i det hele tatt et nøkkelbegrep for Cevdet Ereks arbeid, som bærer tydelig preg i hans bakgrunn i utdannelse i arkitektur og lyd. Han jobber på tvers av forskellige formater både i musikalske performancer og i utstillingsprosjekter hvori han kombinerer lyd, tegninger, objekter, ofte i en stedsspecifik kontekst. Dette har bl.a. manifestert seg i store arkitektoniske inngrep hvilket bl.a. kunne oppleves i hans bidrag til dOKUMENTA 13 i 2012, Istanbulbiennalen i 2015 og på den 57ende Veneziabiennalen i 2017. 

Lydgalleriet presents the Turkish artist Cevdet Erek’s work with rhythm involving sound, objects and performance. The exhibition is centrered around Erek’s ongoing project Rulers and Rhythm Studies. Since 2007 Erek has developed a series of rulers that allows one to translate temporal patterns into spatial relations. 

Erek’s work points towards rhythm as a transsensorial phenomenon and as something that lies behind what can be heard or seen. At the same time, Erek’s rulers functions as suggestive and poetic tools that allow a combination of otherwise separate ways to rational temporal and spatial relations. The work thereby makes it possible to establish imaginary timelines and connections between events in time, history and memory.

The rhythm and rhythmical patterns that are a key aspect in Cevdet Erek’s work, are clear marks of his background in architecture and sound. He works across various formats including musical performances and in exhibtion-projects with sound, drawings, and objects, often in a site-specific context. This body of work has manifested itself, among others, in large-scale architectural interventions which could be seen from his contributions to dOCUMENTA 13 in 2012, the Istanbul Biennial in 2015 and at the 57th Venice Biennial in 2017.