Utstillingsplattform for lydkunst i Bergen

27

.

01

.

15

29

.

01

.

15

Small Wrists

Rune Søchting

Vi inviterer deg til å delta i workshops på Lydgalleriet. Workshopene er en del av et prosjekt med tittelen "Small Wrists" opptatt av den taiwanske kunstneren Hong-Kai Wang og den danske kunstneren Rune Søchting. Prosjektet avsluttes i en utstilling på Lydgalleriet i Bergen i februar 2015.

Prosjektet utforsker handlinger av å lytte og omtale og undersøke hvordan variasjoner av delte fortellinger blir produsert ved å skrive (og re-skrive), sirkulasjoner, oversettelser og omstendigheter.

I generasjonsmaterialer til den siste utstillingen arrangerer vi to workshops i Lydgalleriet, tirsdag 27. januar, onsdag 28. januar, torsdag 29. januar hver dag fra 10-13.

Verkstedene finner sted i utstillingsområdet i Lydgalleriet, Østre Skostredet 3.

Om prosjektet

Utviklingen av prosjektet "Small Wrists" er sentrert rundt begrepet "sosial banditt" som ble innført av den britiske, marxistiske historikeren Eric Hobsbawm. Den sosiale banditt er en type kriminell som eksisterer og opererer på marginer og ulovlighet i samfunnet. Sosiale banditter utfordrer det etablerte sosioøkonomiske hierarkiet og blant annet omfordeling av eiendom, f.eks. rikdom og kunnskap. Hobsbawms analyse identifiserer sosial bandit som en som tilhører et pre-moderne samfunn og inkluderer historiske figurer, f.eks. Jack Sheppard, Liau Thiam-Ting og Forty Elephants, men man kan også finne moderne kandidater innenfor rammen av den globale informasjonsøkonomien, f.eks. Edward Snowden.

Sosial banditteri kjennetegnes av hans / hennes / deres brudd på virkeligheten og grensen til individualitet og kropp. Innenfor en bredere sammenheng eksisterer den sosiale banditten som en spøkelsesaktig nærvær som holdes levende og stadig mutert i en bevegelse for overføring av fortellinger, muntlig, rykt, fantasi og sannhet.

Gjennom en serie åpne møter i samarbeid med Nora Adwan, Hild Borchgrevink, Alicia Cohen og Anders Gullestad, forsøker prosjektet å utforske denne overføringsprosessen og muligens de skjulte, usynlige og lavfrekvente stemmene rundt det, så vel som det rommet hvor stemmene finner resonans.

Ingen spesifikke ferdigheter eller spesielle kunnskaper kreves. Du er mer enn velkommen til å delta i ett eller flere av verkstedene.

It is our pleasure to invite you to participate in workshops at Lydgalleriet. The workshops are part of a project titled ”Small wrists” conceived by the Taiwanese artist Hong-Kai Wang and the Danish artist Rune Søchting. The project will conclude in an exhibition at Lydgalleriet, Bergen in February 2015.

The project explores acts of listening and re-telling and investigates how variations of shared narratives are produced through writing (and re-writing), circulations, translations and circumstances.

In generating materials for the final exhibition we are organizing two workshops in Lydgalleriet, on Tuesday January 27, Wednesday January 28, Thursday January 29, each day from 10-13.

The workshops take place in the exhibition space in Lydgalleriet, Østre Skostredet 3.

 About the project

The development of the project ”Small wrists” is centered on the notion of “social bandit” as coined by the British Marxist historian Eric Hobsbawm. The social bandit is a type of criminal that exists and operates on the margins and illegality of society. Social bandits challenge the established socio-economic hierarchy and, among others, redistribution of property e.g. wealth and knowledge. Hobsbawm’s analysis identifies the social bandit as one who belongs to a pre-modern society and includes historical figures e.g. Jack Sheppard, Liau Thiam-Ting and Forty Elephants, but one might also find contemporary candidates within the frame of the global information-economy e.g. Edward Snowden.

Social banditry is characterized by his/her/their transgression of the reality and the border of individuality and body. Within a wider context the social bandit exists as a ghost-like presence kept alive and constantly mutated in a movement of transmission of narratives, word of mouth, rumour, fantasy and truth.

Through a series of open meetings in collaboration with Nora Adwan, Hild Borchgrevink, Alicia Cohen and Anders Gullestad, the project seeks to explore this process of transmission and possibly the hidden, invisible and low frequency voices around it as well as the space where the voices find resonance.

No particular skill-set or special knowledge is required. You are more than welcome to participate in one or more of the workshops.