08

.

06

.

18

08

.

07

.

18

Facebook event

Vardøger

Asbjørn Blokkum Flø

Lydinstallasjonen Vardøger fører publikum over i et sentralt område for menneskelig utfoldelse; metallurgien. Metallenes historie går parallelt med menneskehetens utvikling; fra bronsealderen via jernalderen til vår tids komplekse superlegeringer. Metallurgien er også historien om våpenindustri, rovdrift og økologiske katastrofer. Metallurgi og produksjon av våpen har alltid vært tett knyttet sammen, fra bronsealderens sverd til vår tids bruk av superlegeringer i militære gassturbiner. Samtidig er metaller dypest sett en fascinerende foredlet form for smeltet stein. Metallurgien fremstår i dette lyset som menneskets forsøk på å temme mineralriket. Gjennom Alkymien knyttes metallurgien også til religiøse og magiske forestillinger. I sin moderne form er de siste hundre årenes metallurgi en fortsettelse av alkymien, der de magiske forestillingene har blitt erstattet av en vitenskapelig og materialistisk forestillingsverden. 

The soundinstallation Vardøger brings the audience to a central area for human deployment; metallurgy. The history of the metals is parallel to the development of humanity; from the Bronze Age through the Iron Age to today's complex superalloys. Metallurgy is also the history of the weapons industry, robbery and ecological disasters. Metallurgy and the production of weapons have always been closely linked, from the Bronze Age's sword to today's use of superalloys in military gas turbines. Simultaneously, metals are by far the most fascinating form of melted rock. Metallurgy appears in this light as the human attempt to tame the mineral kingdom. Through Alchemy, metallurgy is also linked to religious and magical performances. In its modern form, the metallurgy of the last hundred years is a continuation of the alchemy, where the magical performances have been replaced by a scientific and materialistic world of imagination.